بوم و تابلو

انواع تابلو ها در سه حالت : قاب MDF ، قاب  PVC و بوم 
در هر طرح و هر ابعادی قابل اجرا میباشد.