کاتالوگ پرده های راشل دراپه (DK) و مخمل دراپه – ورتیکال – عمودی